Home » Тендери за рекламни услуги » Влада на РМ бара услуги за осмислување и реализација на кампања за подигање на свесноста на граѓанинот за неговата улога, учество и однесување во сообраќајот

Влада на РМ бара услуги за осмислување и реализација на кампања за подигање на свесноста на граѓанинот за неговата улога, учество и однесување во сообраќајот

Назив на договорниот орган: Влада на РМ – Генерален секретаријат

Предмет на договорот за јавна набавка: набавка на услуги за осмислување и реализација на кампања за подигање на свесноста на граѓанинот за неговата улога, учество и однесување во сообраќајот.

Проценета вредност без ДДВ: 30.750.000,00 ден.

Дали предметот на набавката е делив: Да

Понудите да се достават најдоцна до : 17.02.2014 во 12.00 часот

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieACPP.aspx?EntityId=f743808c-aec5-48a3-92c4-9b506af08eb9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Marketing365 Marketing365 Marketing365