Home » Тендери за рекламни услуги » Влада на РМ – Генерален секретаријат бара услуги за осмислување и реализација на кампања за промоција

Влада на РМ – Генерален секретаријат бара услуги за осмислување и реализација на кампања за промоција

Назив на договорниот орган: Влада на РМ – Генерален секретаријат

Број на оглас:  37/2013

Предмет на договорот за јавна набавка:
набавка на услуги – осмислување и реализација на кампања за промоција на активностите за реформата на јавната администрација во Република Македонија.
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 30.750.000,00 ден.

Дали предметот на набавката е делив: Да

Дел број За целиот предмет на набавка Опис на делот за набавка
1 набавка на услуги – осмислување и реализација на кампања за промоција на активностите за реформата на јавната администрација во Република Македонија. Идејно решение на знак/ лого;
2 набавка на услуги – осмислување и реализација на кампања за промоција на активностите за реформата на јавната администрација во Република Македонија. Идејно решение и изработка на ТВ спотови;
3 набавка на услуги – осмислување и реализација на кампања за промоција на активностите за реформата на јавната администрација во Република Македонија. Идејно решение и изработка на радио спотови;
4 набавка на услуги – осмислување и реализација на кампања за промоција на активностите за реформата на јавната администрација во Република Македонија. Идејно решение за постери и налепници и адаптација и изработка на принт огласи, надворешно рекламирање (мегалајти, билборди и автобуси) и адаптација за внатрешно рекламирање (лифтови, влезови и сл.)
5 набавка на услуги – осмислување и реализација на кампања за промоција на активностите за реформата на јавната администрација во Република Македонија. Идејно решение и изработка на веб банери
6 набавка на услуги – осмислување и реализација на кампања за промоција на активностите за реформата на јавната администрација во Република Македонија. Идејно решение и дизајн на меморандуми и е-маил сигнатура
7 набавка на услуги – осмислување и реализација на кампања за промоција на активностите за реформата на јавната администрација во Република Македонија. Осмислување и реализација на ПР стратегија за промоција на кампањата
8 набавка на услуги – осмислување и реализација на кампања за промоција на активностите за реформата на јавната администрација во Република Македонија. Подготвување и реализација на медиа план,

 

Понудите да се достават најдоцна до : 28.02.2014 во 10.00 часот

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieACPP.aspx?EntityId=dedc02e8-d83e-4c26-aa91-392850bacea5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Marketing365 Marketing365 Marketing365