Home » Тендери за рекламни услуги » Институтот за Акредитација на РМ бара услуги за Промоција на системот за акредитација

Институтот за Акредитација на РМ бара услуги за Промоција на системот за акредитација

Назив на договорниот орган: Институт за Акредитација на Република Македонија

Предмет на договорот за јавна набавка: Промоција на системот за акредитација

Проценета вредност без ДДВ: 700.000,00 ден

Критериум за доделување на договор: Најниска цена

Понудите да се достават најдоцна до: 25.03.2014 во 15.00 часот

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieRPP.aspx?EntityId=b9733e65-f9c3-4c53-bd64-c6fb915cd6b2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Marketing365 Marketing365 Marketing365