Home » Интернет маркетинг речник – F

Интернет маркетинг речник – F

A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Q /R /S /T /U /V /W /X /Y /Z

_________________________________________________________

 

FAST Marketing

Focused Advertising Sampling Technique: пристап на концентрирана промоција во краток временски период со цел да се засити пазарот

FAQ

Скратеница за фрекфентно поставувани прашања frequently asked questions

Favicon

Мала иконка која се користи во некои пребарувачи за да означи зачуваните фаворизирани Веб страни.

Favorite

Линк зачуван во пребарувачот за идни референци (bookmark)

FFA

free-for-all- листа бесплатна за сите сите линкови, каде не се потребни квалификации за додавање на линк

Filter words

Овој термин често се поистоветува со Stop words. Филтер зборовите се општи зборови (сврзници) кои пребарувачите ги отстрануваат од Веб страните пред да ги додадат во базата на податоци. Со отстранување на овие зборови се заштедува голем простор во базите на податоци

First mover adventage

Понекогаш несовладлива предност која ја поседува првата компанија која влегува на нов пазар

Flash

Мултимедијална технологија развиена од Macromedia која овозможува зголемена интерактивност во релативно мали фајлови

Frames

Структура која овозможува поделба на Веб страната на неколку независни делови

Frequency

Термин кој се користи да опише колку пати еден оглас е виден од ист посетител во одреден временски период

Frequency cap

Максималниот број пати кој еден посетител гледа еден ист оглас во одреден временски период

FSI (Free Standing Insert)

Најчесто купон или друг промотивен материјал кој се наоѓа во списанијата и весниците

FTP

Начинот преку кој Веб страните се качени на сервер

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Marketing365 Marketing365 Marketing365