Home » Тендери за рекламни услуги » Лотарија на Македонија објавува оглас за набавка на услуги за продукција на видео и аудио материјали

Лотарија на Македонија објавува оглас за набавка на услуги за продукција на видео и аудио материјали

Назив на договорниот орган: Акционерско друштво за приредување на игри на среќа Државна лотарија на Македонија Скопје

Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за продукција на видео и аудио материјали

Услуги за продукција на видео и аудио материјали, во согласност со Маркетинг стартегија, Маркетинг план и потреби на Државна лотарија на Македонија, сукцесивно во текот на 1(една) година (повторена постапка).

Критериум за доделување на договор за јавна набавка: Економски најповолна понуда
Елемент Бодови
Цена 70
Искуство 30

Понудите да се достават најдоцна до : 02.01.2014 во 12.00 часот

Детали на : https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieACPP.aspx?EntityId=05f6b11a-5e8c-4e3e-8ceb-d522f29b9baa

Автор Борис Ефтимовски

Борис е маркетинг и ПР професионалец, основач на Маркетинг365. Во своето работно портфолио, вклучува работни ангажмани за повеќе домашни и интернационални мали, средни и големи компании каде бил вклучен како маркетинг/ПР менаџер или консултант. Доколку Ви е потребна асистенција или консултација за Вашите маркетинг, ПР или продажни активности пишете му на: boris@marketing365.mk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Marketing365 Marketing365 Marketing365