Home » Тендери за рекламни услуги » Лотарија на Македонија објавува оглас за набавка на услуги за продукција на видео и аудио материјали

Лотарија на Македонија објавува оглас за набавка на услуги за продукција на видео и аудио материјали

Назив на договорниот орган: Акционерско друштво за приредување на игри на среќа Државна лотарија на Македонија Скопје

Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за продукција на видео и аудио материјали

Услуги за продукција на видео и аудио материјали, во согласност со Маркетинг стартегија, Маркетинг план и потреби на Државна лотарија на Македонија, сукцесивно во текот на 1(една) година (повторена постапка).

Критериум за доделување на договор за јавна набавка: Економски најповолна понуда
Елемент Бодови
Цена 70
Искуство 30

Понудите да се достават најдоцна до : 02.01.2014 во 12.00 часот

Детали на : https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieACPP.aspx?EntityId=05f6b11a-5e8c-4e3e-8ceb-d522f29b9baa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Marketing365 Marketing365 Marketing365