Home » Тендери за рекламни услуги » МАПАС бара Услуги за изработка на рекламен видео, аудио и печатен материјал, како и услуги за менаџирање на рекламни активности заради промоција и рекламирање на Агенцијата

МАПАС бара Услуги за изработка на рекламен видео, аудио и печатен материјал, како и услуги за менаџирање на рекламни активности заради промоција и рекламирање на Агенцијата

Назив на договорниот орган: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)

http://www.mapas.mk

Лице за контакт: Дионис Стратров    Адреса на е-пошта: dionis.stratrov@mapas.gov.mk    Телефон/Факс: 023224229/3166 452

Предмет на договорот за јавна набавка: Услуги за изработка на рекламен видео, аудио и печатен материјал, како и услуги за менаџирање на рекламни активности заради промоција и рекламирање на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (MAПАС)

Проценета вредност без ДДВ: 508.475,00 ден.

Критериум за доделување на договор: Најниска цена

Понудите да се достават најдоцна до: 16.12.2013 во 13.00 часот

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieRPP.aspx?EntityId=ee1e7181-c3ba-4647-9b0c-6b8737b12e09

Автор Борис Ефтимовски

Борис е маркетинг и ПР професионалец, основач на Маркетинг365. Во своето работно портфолио, вклучува работни ангажмани за повеќе домашни и интернационални мали, средни и големи компании каде бил вклучен како маркетинг/ПР менаџер или консултант. Доколку Ви е потребна асистенција или консултација за Вашите маркетинг, ПР или продажни активности пишете му на: boris@marketing365.mk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Marketing365 Marketing365 Marketing365