Home » Тендери за рекламни услуги » Републички Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на РМ бара услуги од маркетинг агенција

Републички Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на РМ бара услуги од маркетинг агенција

Назив на договорниот орган: Републички Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на РМ

Лице за контакт: Слободан Станков    Адреса на е-пошта: cobistanx@yahoo.com    Телефон/Факс: 071 289 381

Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на услуги од маркетинг агенција за изработка и спроведување на рекламна кампања за електронски и печатени медиуми за подигнување на јавната свест за почитување на сообраќајните правила и прописи.

Дали предметот на набавката е делив: Не

Понудите да се достават најдоцна до: 30.12.2013 во 15.00 часот

Линк : https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieRPP.aspx?EntityId=fd89dbec-9e24-474c-b819-bcc6ab391746

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Marketing365 Marketing365 Marketing365