Tag: јавна набавка

МАПАС бара Услуги за изработка на рекламен видео, аудио и печатен материјал, како и услуги за менаџирање на рекламни активности заради промоција и рекламирање на Агенцијата

Назив на договорниот орган: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) http://www.mapas.mk Лице за контакт: Дионис Стратров    Адреса на е-пошта: dionis.stratrov@mapas.gov.mk    Телефон/Факс: 023224229/3166 452 ...