Тендери за рекламни услуги

Влада на РМ – Генерален секретаријат бара услуги за осмислување и реализација на кампања за промоција

Назив на договорниот орган: Влада на РМ - Генерален секретаријат Број на оглас:  37/2013 Предмет на договорот за јавна набавка: набавка на...

Read more

Влада на РМ бара услуги за осмислување и реализација на кампања за подигање на свесноста на граѓанинот за неговата улога, учество и однесување во сообраќајот

Назив на договорниот орган: Влада на РМ - Генерален секретаријат Предмет на договорот за јавна набавка: набавка на услуги за осмислување и...

Read more

Републички Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на РМ бара услуги од маркетинг агенција

Назив на договорниот орган: Републички Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на РМ Лице за контакт: Слободан Станков    Адреса на е-пошта: cobistanx@yahoo.com    Телефон/Факс: 071 289...

Read more

Лотарија на Македонија објавува оглас за набавка на услуги за продукција на видео и аудио материјали

Назив на договорниот орган: Акционерско друштво за приредување на игри на среќа Државна лотарија на Македонија Скопје Предмет на договорот за...

Read more

МАПАС бара Услуги за изработка на рекламен видео, аудио и печатен материјал, како и услуги за менаџирање на рекламни активности заради промоција и рекламирање на Агенцијата

Назив на договорниот орган: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) http://www.mapas.mk Лице за контакт: Дионис Стратров    Адреса на е-пошта: dionis.stratrov@mapas.gov.mk    Телефон/Факс: 023224229/3166 452...

Read more
Page 5 of 5 1 4 5